Prekládacia stanica

 

Slúži na rýchle preloženie netriedeného komunálneho odpadu zo zvozového (kuka) vozidla do veľkoobjemových kontajnerov.

Do týchto kontajnerov sa cez stacionárnu lisovaciu jednotku odpad nalisuje a tým sa jeho prevoz na ďalšie spracovanie (triediaca linka, spaľovňa a pod.) maximálne zefektívni. Predpokladaný pomer zlisovania je až 5:1 v závislosti od vlastného zloženia odpadu. Prekladacia stanica sa spravidla umiestni vo vhodnej lokalite a vzdialenosti od obce alebo v spádovej oblasti pre viac obcí.

Zákazníci:

Obce, mestá, odpadové firmy a spoločnosti.

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


  1. (vyžadované)
  2. (Vložte platný e-mail)
  3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


Prekládacia stanica

Překládací stanice pro efektivní nakládání s odpadem