Obchodné podmienky

NÁKUPNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO OBCHODU LUX-PTZ, S.R.O.

  1. Predmet zmluvy

Elektronický obchod (e-shop) je určený pre podnikateľov, ktorí nakupujú spotrebný materiál a pomocný sortiment na prevádzku balíkovacích lisov, triediacich liniek a obdobných zariadení. Podmienkou objednávky je vyplnenie identifikačného čísla kupujúceho.

Kúpna zmluva vzniká elektronickou formou, a to odsúhlasením nákupu a ceny v aplikácii e-shopu a následným potvrdením systému o prijatí objednávky.

Dodanie mimo územia Českej republiky je možné iba po dohode.

  1. Cena tovaru a jej splatnosť

Kúpna cena tovaru je stanovená v okamihu dokončenia objednávky. Kupujúci si môže vybrať platbu na dobierku alebo platbu vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry. V prípade zálohovej platby bude tovar expedovaný až po pripísaní celej vyúčtovanej sumy na účet predávajúceho. O tento čas sa predlžuje dodacia lehota. So zásielkou bude doručená príslušná faktúra.

  1. Dodanie tovaru

Dodacia lehota je najviac 8 pracovných dní, kupujúci súhlasí s dodaním v ktorýkoľvek pracovný deň počas tejto lehoty. Tovar bude dodaný na udanú adresu kupujúceho prepravnou službou. Pokiaľ kupujúci neuvedie inú požiadavku, bude tovar objednaný v jednej objednávke expedovaný naraz. Kupujúci bude o dodaní tovaru vopred vyrozumený e-mailom alebo SMS.

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia v mieste dodania, ktoré určil kupujúci. Kupujúci je povinný zaistiť prevzatie tovaru v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00.  Pokiaľ kupujúci zvolí platbu na dobierku, je povinný zaistiť, aby preberajúca osoba mala k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na úhradu kúpnej ceny a dopravného. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním výrobkov, ak kupujúci neposkytne dostatočnú súčinnosť pri ich prevzatí. V takom prípade má predávajúci nárok na náklady zbytočne vynaložené na dopravu tovaru.

Cena za dopravu je stanovená podľa hmotnosti zásielky a zobrazí sa kupujúcemu pred dokončením  objednávky. Pokiaľ systém automaticky nebude schopný dopočítať hmotnosť či cenu dobierky, bude táto prekalkulovaná a zaslaná na odsúhlasenie klientovi.

  1. Vlastnosti výrobkov, reklamácia

Vlastnosti výrobkov musia zodpovedať parametrom uvedeným v e-shope, v ostatnom musí mať vlastnosti obvyklé pre tieto výrobky a pre bežný spôsob ich použitia.

Reklamácia množstvových chýb a chýb zjavných musí byť vykonaná bezodkladne po prevzatí tovaru. Skryté chyby je možné reklamovať do 24 mesiacov po prevzatí tovaru.

Prípadná reklamácia výrobkov musí byť doručená predávajúcemu v písomnej forme alebo elektronickou poštou a musí obsahovať údaj o počte chybných výrobkov a charaktere chýb. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, je kupujúci povinný zaslať chybné výrobky predávajúcemu na posúdenie chýb. Pokiaľ kupujúci riadne reklamoval, je predávajúci povinný mu do 15 dní oznámiť, či reklamáciu uznáva a akým spôsobom ju bude riešiť. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu nákladov, ktoré vynaložil na dopravu chybného tovaru k predávajúcemu.