SYSTÉMY SKLZOV NA ODPAD A BIELIZEŇ

Systém logistiky odpadového hospodárstva v budovách patrí k moderným trendom technického zariadenia budov a súčasné architektonicky dokonale spracované objekty tieto moderné technológie priamo vyžadujú.

Efektívne riešenie pre budovy

Dnešná doba sa vyznačuje maximálnym dôrazom na ekonomické a „zodpovedné“ riešenie širokého radu otázok, ktoré pred nami vznikajú spoločne s neustále rastúcou populáciou, jej životným štýlom a z neho vyplývajúcimi návykmi.

Je holou skutočnosťou, že s rastúcou populáciou rastie aj množstvo výrobkov a rozličného „spotrebného“ materiálu. Preto nejde inak, ako súhlasiť so silnejúcimi trendmi, vedúcimi k triedeniu a následnému recyklovaniu celého radu materiálov, ktoré zostávajú všade okolo nás vo forme odpadu. Z komerčných aj bytových budov sa tak stávajú pre celý proces recyklácie „primárne zdroje“ odpadov, ktoré skôr alebo neskôr naše svedomie alebo legislatíva prinúti ku krokom, vedúcim k zodpovednému nakladaniu s odpadmi.

Už teraz legislatíva rieši predovšetkým problematiku triedenia odpadov podľa spôsobu ich následného spracovania. Je azda len otázka času, kedy sa stane samozrejmosťou odovzdávať z týchto „primárnych zdrojov“ odpad triedený a pripravený pre ďalší reťazec procesov nakladania s odpadmi.

Je prirodzené, že aj majitelia a prevádzkovatelia budov hľadajú cesty na účelné nakladanie s odpadmi cestou logistiky odpadového hospodárstva budov.

Už teraz nie je žiadnou utopickou víziou, že sa odpady triedia už v odpadkových košoch na triedený odpad, z ktorých sa tento triedený odpad čo najjednoduchšie dostane do technickej miestnosti, z ktorej sa nakoniec odváža už zlisovaný priamo k spracovateľom. Premýšľanie o ekonomickom odpadovom hospodárstve budovy je rovnako prirodzené ako premýšľanie o energetickom riešení budovy.

ARGUMENTY PRE GRAVITAČNÉ SKLZY:

(oproti ostatným spôsobom transportu odpadu v budovách)

  • efektívne, ekologické a estetické riešenie
  • výrazne nižšie obstarávacie náklady oproti inštalácii výťahu
  • úspory pri odvoze odpadov z budovy
  • hygienické riešenie odpadového hospodárstva budovy
  • bezpečná prevádzka
  • jednoduchá a rýchla inštalácia – vysoká variabilita
  • neobmedzená životnosť
  • požiarna bezpečnosť

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

V praxi sa KOMPLEXNÝ SYSTÉM RIEŠENIA LOGISTIKY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V BUDOVÁCH využíva predovšetkým pri nakladaní s rôznymi druhmi odpadov a pri transporte bielizne do práčovne alebo technickej miestnosti.

Chrbticou dôslednej logistiky v budovách sú gravitačné sklzy. Tie sú principiálne rovnaké tak na nakladanie s odpadmi, ako aj s bielizňou. Líšia sa iba v detailoch (predovšetkým v priemere tubusu sklzu, priestupnosti vhadzovacích dvierok a riešení vyústenia), ktoré uľahčujú nakladanie s každým konkrétnym materiálom.


SKLZY ODPADU

Predovšetkým pre úrady, administratívne budovy, banky, hotely, nemocnice, ošetrovateľské domy, bytové jednotky a pod.

Triedenie odpadov začína už na každom pracovisku alebo v každej miestnosti. K dôslednému triedeniu výrazne napomáhajú priamo na tento účel prispôsobené odpadkové koše. Tie majú priehradky alebo niekoľko samostatných boxov na jednotlivé skupiny odpadov. Väčšinou sú ešte tieto priehradky názorne vybavené pomocnými piktogramami alebo výraznými nápismi s druhom odpadu, ktorý sa do boxov ukladá. Na každom podlaží sú manipulačné zvozové vozíky, ktorými sa už vytriedený odpad zváža k vhadzovacím dvierkam gravitačného sklzu. V domoch s bytovými jednotkami sa manipulačné vozíky nepoužívajú a do gravitačného sklzu sa vhadzujú priamo jednotlivé vrecúška s bežným domácim odpadom. Gravitačný sklz v optimálnom prípade ústí do technickej miestnosti, vybavenej prostriedkami na finálne spracovanie odpadov. Sklzom prídu vrecia s vytriedenými odpadmi (rozlíšené napr. farbou vreca, vrecom s farebnou značkou a pod.) a tie sa potom lisujú podľa skupín odpadov. Výsledkom sú úhľadné, ľahko manipulovateľné a obchodovateľné balíky odpadov.

logistika

Podľa druhu lisovaného materiálu a lisovacieho zariadenia stlačíte týmto spôsobom pôvodný objem odpadov:

5 až 20x!

Pre optimálne zlisovanie balíkov s odpadmi vyrábame celý rad lisov s rôznymi výkonmi.

 

SKLZY NA VOĽNÚ BIELIZEŇ