SYSTÉMY SKLZOV NA ODPAD A BIELIZEŇ

Systém logistiky odpadového hospodárstva v budovách patrí k moderným trendom technického zariadenia budov a súčasné architektonicky dokonale spracované objekty tieto moderné technológie priamo vyžadujú.

Efektívne riešenie pre budovy

Dnešná doba sa vyznačuje maximálnym dôrazom na ekonomické a „zodpovedné“ riešenie širokého radu otázok, ktoré pred nami vznikajú spoločne s neustále rastúcou populáciou, jej životným štýlom a z neho vyplývajúcimi návykmi.

Je holou skutočnosťou, že s rastúcou populáciou rastie aj množstvo výrobkov a rozličného „spotrebného“ materiálu. Preto nejde inak, ako súhlasiť so silnejúcimi trendmi, vedúcimi k triedeniu a následnému recyklovaniu celého radu materiálov, ktoré zostávajú všade okolo nás vo forme odpadu. Z komerčných aj bytových budov sa tak stávajú pre celý proces recyklácie „primárne zdroje“ odpadov, ktoré skôr alebo neskôr naše svedomie alebo legislatíva prinúti ku krokom, vedúcim k zodpovednému nakladaniu s odpadmi.

Už teraz legislatíva rieši predovšetkým problematiku triedenia odpadov podľa spôsobu ich následného spracovania. Je azda len otázka času, kedy sa stane samozrejmosťou odovzdávať z týchto „primárnych zdrojov“ odpad triedený a pripravený pre ďalší reťazec procesov nakladania s odpadmi.

Je prirodzené, že aj majitelia a prevádzkovatelia budov hľadajú cesty na účelné nakladanie s odpadmi cestou logistiky odpadového hospodárstva budov.

Už teraz nie je žiadnou utopickou víziou, že sa odpady triedia už v odpadkových košoch na triedený odpad, z ktorých sa tento triedený odpad čo najjednoduchšie dostane do technickej miestnosti, z ktorej sa nakoniec odváža už zlisovaný priamo k spracovateľom. Premýšľanie o ekonomickom odpadovom hospodárstve budovy je rovnako prirodzené ako premýšľanie o energetickom riešení budovy.

ARGUMENTY PRE GRAVITAČNÉ SKLZY:

(oproti ostatným spôsobom transportu odpadu v budovách)

 • efektívne, ekologické a estetické riešenie
 • výrazne nižšie obstarávacie náklady oproti inštalácii výťahu
 • úspory pri odvoze odpadov z budovy
 • hygienické riešenie odpadového hospodárstva budovy
 • bezpečná prevádzka
 • jednoduchá a rýchla inštalácia – vysoká variabilita
 • neobmedzená životnosť
 • požiarna bezpečnosť

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

V praxi sa KOMPLEXNÝ SYSTÉM RIEŠENIA LOGISTIKY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V BUDOVÁCH využíva predovšetkým pri nakladaní s rôznymi druhmi odpadov a pri transporte bielizne do práčovne alebo technickej miestnosti.

Chrbticou dôslednej logistiky v budovách sú gravitačné sklzy. Tie sú principiálne rovnaké tak na nakladanie s odpadmi, ako aj s bielizňou. Líšia sa iba v detailoch (predovšetkým v priemere tubusu sklzu, priestupnosti vhadzovacích dvierok a riešení vyústenia), ktoré uľahčujú nakladanie s každým konkrétnym materiálom.


SKLZY ODPADU

Predovšetkým pre úrady, administratívne budovy, banky, hotely, nemocnice, ošetrovateľské domy, bytové jednotky a pod.

Triedenie odpadov začína už na každom pracovisku alebo v každej miestnosti. K dôslednému triedeniu výrazne napomáhajú priamo na tento účel prispôsobené odpadkové koše. Tie majú priehradky alebo niekoľko samostatných boxov na jednotlivé skupiny odpadov. Väčšinou sú ešte tieto priehradky názorne vybavené pomocnými piktogramami alebo výraznými nápismi s druhom odpadu, ktorý sa do boxov ukladá. Na každom podlaží sú manipulačné zvozové vozíky, ktorými sa už vytriedený odpad zváža k vhadzovacím dvierkam gravitačného sklzu. V domoch s bytovými jednotkami sa manipulačné vozíky nepoužívajú a do gravitačného sklzu sa vhadzujú priamo jednotlivé vrecúška s bežným domácim odpadom. Gravitačný sklz v optimálnom prípade ústí do technickej miestnosti, vybavenej prostriedkami na finálne spracovanie odpadov. Sklzom prídu vrecia s vytriedenými odpadmi (rozlíšené napr. farbou vreca, vrecom s farebnou značkou a pod.) a tie sa potom lisujú podľa skupín odpadov. Výsledkom sú úhľadné, ľahko manipulovateľné a obchodovateľné balíky odpadov.

logistika

Podľa druhu lisovaného materiálu a lisovacieho zariadenia stlačíte týmto spôsobom pôvodný objem odpadov:

5 až 20x!

Pre optimálne zlisovanie balíkov s odpadmi vyrábame celý rad lisov s rôznymi výkonmi.

 

SKLZY NA VOĽNÚ BIELIZEŇ

 

 

SKLZ NA VOĽNÚ BIELIZEŇ

SKLZ NA BIELIZEŇ VO VRECIACH

Sklzy na bielizeň sú praktické zariadenia, ktoré dopravujú bielizeň rýchlo a hospodárne z jednotlivých podlaží do skladovacej miestnosti v suteréne. Obvykle sa špinavá bielizeň zbiera do vriec, ktoré sa potom vhadzujú do sklzov. Sklzy musia ústiť priamo do miestnosti, ktorá je vybavená vyberacou vaňou a ktorá je v projekte určená na skladovanie alebo pranie bielizne. Sklzy sa vyrábajú v rôznych priemeroch. Najpoužívanejší priemer pre tento typ sklzov je 500 mm. Sklzy pre väčšie objekty je možné vybaviť odvetraním, dezinfekčným, umývacím alebo hasiacim zariadením. Dvierka je možné vybaviť mechanickými alebo elektromagnetickými zámkami. Sklzy na voľne uloženú bielizeň sa používajú iba v menších objektoch – rodinných domoch, penziónoch (max. 3 vhadzovacie miesta).

logist1

SKLZ NA ODPADY VO VRECIACH

Predovšetkým pre úrady, administratívne budovy, banky, hotely, nemocnice, ošetrovateľské domy, bytové jednotky a pod. Sklzy na odpad uložený vo vreciach je moderný spôsob na odstraňovanie odpadov z objektu. Odpad sa zbiera do vriec a potom sa transportuje potrubím sklzu priamo do suterénu budovy (v ktorom bývajú technické miestnosti). Vyústenie sklzu môže byť upravené podľa konkrétnych podmienok buď priamo do zberných kontajnerov alebo sa odpad pretriedi a zlisuje. Sklzy sa dodávajú v rôznych priemeroch. Najpoužívanejší priemer sklzu na tento účel je 500 a 600 mm. Sklzy pre väčšie objekty je možné vybaviť odvetraním, dezinfekčným, umývacím alebo hasiacim zariadením. Dvierka je možné vybaviť mechanickými alebo elektromagnetickými zámkami.

logist2

TECHNICKÉ PROVEDENIE GRAVITAČNÝCH SKLZOV

ODVETRANIE

Slúži na zamedzenie prenikania prípadných vzniknutých pachov do priestorov budovy. Podľa druhu shazovaného materiálu sa robí buď prirodzené alebo nútené odvetranie pomocou ventilátora.

ČISTIACE DEZINFEKČNÉ ZARIADENIE

Zabezpečuje čistotu a hygienu vo zhodenia, zamedzuje prípadne vzniknutému zápachu. Je tvorené kruhovým kartáčom a rozprašovačom dezinfekčného roztoku, spúšťa sa pomocou navijaka celou výškou zhodenia.

VHADZOVACIE DVIERKA

Zaisťujú bezpečné vhodenie materiálu do tubusu zhodenia. Typ dvierok sa volí podľa vlastností vhazovaného materiálu. Dizajn a prevedenie dvierok je možné individuálne prispôsobiť (obložené obkladom, mramorom, leštená nerez, farebnosť, apod.). Z bezpečnostných dôvodov odporúčame vybavenie dvierok elektromechanickými zámky so svetelnou indikáciou a ich vzájomné prepojenie. Dvierka sú vyrábané s protipožiarnou odolnosťou až T 90.

TELESO SKLZOV

Je hlavnou časťou gravitačného zhodenia a je tvorené trubkami zo upravovaného plechu, ktoré sa dotláčajú pevne do seba. Použitý materiál je oceľový nerezový alebo žiarovo zinkovaný plech o sile 1,5-2 mm (v niektorých prípadoch možno použiť i novodur). Priemer telesa zhodenia sa určuje podľa shazovaného materiálu. Kruhový profil zhodenia je vnútri úplne hladký a tým zamedzuje akémukoľvek zachytenie zhadzovaných materiálov. Jednotlivé rúrky telesa zhodenia sú na svojej vonkajšej strane opatrené plastickým, nehorľavým, protihlukovým náterom. Celé teleso je v budove zabudované do vlastnej šachty. Tam, kde stavebno-technické podmienky neumožňujú vytvoriť šachtu, je možné teleso zhodenia umiestniť mimo budovy.

UPEVŇOVACIA RÁM

Nosný prvok zhodenia, ktorý zaisťuje upevnenie telesa zhodenia do skeletu budovy. Rám je usadený na gumových tlmičoch a tým sa zamedzuje prenikaniu hluku do budovy.

VYÚSTENIE SKLZOV

Zabezpečuje vyvedenie shazovaného materiálu v miestnosti pre vyústenie zhodenia. Materiál môže byť vyvedený buď priamo do zbernej nádoby, do lisu alebo do zásobníka formou sklzu. Pre rôzne spôsoby vyvedenie materiálov sa vyústenie zhodenia zadovažuje rôznymi nadstavcami alebo kryty. Ku zhodenia je možné inštalovať signalizačné zariadenie, ktoré zabezpečia, že sa pri naplnení zberného zariadenia zablokujú vhadzovacou dvierka a naplnenie sa signalizuje obsluhe.

PROTIPOŽIARNE ZARIADENIE

Šachta, pri zhadzovaní a miestnosť pre vyústenie zhodenia tvorí samostatný požiarny úsek. Do zhodenia je možno nainštalovať hasiace zariadenie (springler), ktoré je nezávislé na prívode elektrickej energie a reaguje na zvýšenú teplotu okolia. Ďalším protipožiarnym zariadením je elektromagnetické klapka, ktorá pri vzniku požiaru uzatvára vlastné zhadzovaní a zabraňuje vzniku tzv. Komínového efektu. Systémy hlásenia a hasenia požiaru sa môžu rôzne kombinovať a dopĺňať aj so systémami EPS, použitými v danej budove.

OBSLUHA SKLZY

Zhodenie a jeho všetky elektrické vybavenie je ovládané z ovládacieho panelu na rozvádzači, najčastejšie umiestneného v miestnosti pre vyústenie zhodenia. Na ovládacom paneli sú indikované všetky ovládacie a bezpečnostné funkcie zhodenia aj s prípadnými poruchami. Obsluhu môže vykonávať len
osoba odborne vyškolená.

Video


Príslušenstvo


Na prevzatie


Máte otázku?


 1. (vyžadované)
 2. (Vložte platný e-mail)
 3. Každý účastník súhlasí s tým, že ním poskytnuté údaje v rozsahu tu uvedenom môžu byť až do odvolania tohto súhlasu spracované organizátorom ako správcom v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom rozosielanie vyžiadaných správ, ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o akciách organizátora. Organizátor je oprávnený osobné údaje poskytnúť k vyššie uvedenému účelu za podmienok tohto súhlasu svojim zmluvným partnerom. Spracovanie môže byť prevádzané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udeľovaný dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu organizátora uvedenú v kontaktoch.
 

Aplikácia


SYSTÉMY SKLZOV NA ODPAD A BIELIZEŇ

Systém logistiky odpadového hospodárstva v budovách patrí k moderným trendom technického zariadenia budov a súčasné architektonicky dokonale spracované objekty tieto moderné technológie priamo vyžadujú.

Efektívne riešenie pre budovy

Dnešná doba sa vyznačuje maximálnym dôrazom na ekonomické a „zodpovedné“ riešenie širokého radu otázok, ktoré pred nami vznikajú spoločne s neustále rastúcou populáciou, jej životným štýlom a z neho vyplývajúcimi návykmi.

Je holou skutočnosťou, že s rastúcou populáciou rastie aj množstvo výrobkov a rozličného „spotrebného“ materiálu. Preto nejde inak, ako súhlasiť so silnejúcimi trendmi, vedúcimi k triedeniu a následnému recyklovaniu celého radu materiálov, ktoré zostávajú všade okolo nás vo forme odpadu. Z komerčných aj bytových budov sa tak stávajú pre celý proces recyklácie „primárne zdroje“ odpadov, ktoré skôr alebo neskôr naše svedomie alebo legislatíva prinúti ku krokom, vedúcim k zodpovednému nakladaniu s odpadmi.

Už teraz legislatíva rieši predovšetkým problematiku triedenia odpadov podľa spôsobu ich následného spracovania. Je azda len otázka času, kedy sa stane samozrejmosťou odovzdávať z týchto „primárnych zdrojov“ odpad triedený a pripravený pre ďalší reťazec procesov nakladania s odpadmi.

Je prirodzené, že aj majitelia a prevádzkovatelia budov hľadajú cesty na účelné nakladanie s odpadmi cestou logistiky odpadového hospodárstva budov.

Už teraz nie je žiadnou utopickou víziou, že sa odpady triedia už v odpadkových košoch na triedený odpad, z ktorých sa tento triedený odpad čo najjednoduchšie dostane do technickej miestnosti, z ktorej sa nakoniec odváža už zlisovaný priamo k spracovateľom. Premýšľanie o ekonomickom odpadovom hospodárstve budovy je rovnako prirodzené ako premýšľanie o energetickom riešení budovy.

ARGUMENTY PRE GRAVITAČNÉ SKLZY:

(oproti ostatným spôsobom transportu odpadu v budovách)

 • efektívne, ekologické a estetické riešenie
 • výrazne nižšie obstarávacie náklady oproti inštalácii výťahu
 • úspory pri odvoze odpadov z budovy
 • hygienické riešenie odpadového hospodárstva budovy
 • bezpečná prevádzka
 • jednoduchá a rýchla inštalácia – vysoká variabilita
 • neobmedzená životnosť
 • požiarna bezpečnosť

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

V praxi sa KOMPLEXNÝ SYSTÉM RIEŠENIA LOGISTIKY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V BUDOVÁCH využíva predovšetkým pri nakladaní s rôznymi druhmi odpadov a pri transporte bielizne do práčovne alebo technickej miestnosti.

Chrbticou dôslednej logistiky v budovách sú gravitačné sklzy. Tie sú principiálne rovnaké tak na nakladanie s odpadmi, ako aj s bielizňou. Líšia sa iba v detailoch (predovšetkým v priemere tubusu sklzu, priestupnosti vhadzovacích dvierok a riešení vyústenia), ktoré uľahčujú nakladanie s každým konkrétnym materiálom.


SKLZY ODPADU

Predovšetkým pre úrady, administratívne budovy, banky, hotely, nemocnice, ošetrovateľské domy, bytové jednotky a pod.

Triedenie odpadov začína už na každom pracovisku alebo v každej miestnosti. K dôslednému triedeniu výrazne napomáhajú priamo na tento účel prispôsobené odpadkové koše. Tie majú priehradky alebo niekoľko samostatných boxov na jednotlivé skupiny odpadov. Väčšinou sú ešte tieto priehradky názorne vybavené pomocnými piktogramami alebo výraznými nápismi s druhom odpadu, ktorý sa do boxov ukladá. Na každom podlaží sú manipulačné zvozové vozíky, ktorými sa už vytriedený odpad zváža k vhadzovacím dvierkam gravitačného sklzu. V domoch s bytovými jednotkami sa manipulačné vozíky nepoužívajú a do gravitačného sklzu sa vhadzujú priamo jednotlivé vrecúška s bežným domácim odpadom. Gravitačný sklz v optimálnom prípade ústí do technickej miestnosti, vybavenej prostriedkami na finálne spracovanie odpadov. Sklzom prídu vrecia s vytriedenými odpadmi (rozlíšené napr. farbou vreca, vrecom s farebnou značkou a pod.) a tie sa potom lisujú podľa skupín odpadov. Výsledkom sú úhľadné, ľahko manipulovateľné a obchodovateľné balíky odpadov.

logistika

Podľa druhu lisovaného materiálu a lisovacieho zariadenia stlačíte týmto spôsobom pôvodný objem odpadov:

5 až 20x!

Pre optimálne zlisovanie balíkov s odpadmi vyrábame celý rad lisov s rôznymi výkonmi.

 

SKLZY NA VOĽNÚ BIELIZEŇ